REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W DZIERZGONIU

Rozdział I – postanowienia ogólne

§ 1

 1. Cmentarz Komunalny przy ul. Wojska Polskiego 42 w Dzierzgoniu stanowi mienie Miasta Dzierzgonia.
 2. W imieniu Burmistrza Miasta Dzierzgonia Cmentarzem zarządza Zarządca Cmentarza Komunalnego.
 3. Biuro Zarządcy znajduje się przy ul. Słowackiego 30 w Dzierzgoniu i czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.
 4. Cmentarz Komunalny służy do pochowania wszystkich zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie i rodzaj obrzędu.
 5. Cmentarz Komunalny przyjmuje do pochowania każdego zmarłego niezależnie od miejsca jego śmierci.

Rozdział II – zasady korzystania z Cmentarza Komunalnego

§ 2

 1. Wjazd na teren Cmentarza pojazdami mechanicznymi może odbywać się za zgodą Zarządcy Cmentarza.
 2. Brama główna jest otwarta w sobotę i niedzielę od godz. 800 do 2000.
 3. W przypadku konieczności wjazdu w innym terminie proszę zgłosić taki fakt Zarządcy Cmentarza.

§ 3

 1. Pochowania zwłok lub szczątków na Cmentarzu Komunalnym mogą odbywać się wyłącznie w miejscach grzebalnych w oznakowanych kwaterach uwidocznionych na planie zagospodarowania Cmentarza.
 2. Miejsce pochówku lub grobowca należy uzgodnić z zarządzającym Cmentarzem i stosować się do jego poleceń.

§ 4

 1. Na Cmentarzu Komunalnym urządza się groby:
  • ziemne: zwykłe - pojedyncze, głębinowe – podwójne,
  • grobowce – groby rodzinne,
  • pola urnowe,
  • kolumbaria.

§ 5

 1. Na terenie Cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
  • picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
  • wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników),
  • umieszczania reklam i ogłoszeń,
  • niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
  • spożywania wody z ujęć znajdujących się na terenie Cmentarza,
  • przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,
  • handlu obwoźnego, obnośnego i żebractwa,
  • samowolnego zagospodarowywania terenów poza powierzchnią grobu bez zgody Zarządcy Cmentarza,
  • niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
  • jazdy samochodem, motorem oraz rowerem,
  • przenoszenia, zmieniania lub zabierania z Cmentarza wszelkich elementów jego wystroju bez zgody Zarządcy.

§ 6

 1. Do obowiązków nabywcy praw do grobu należą:
  • utrzymanie czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu,
  • dbałość o stan techniczny nagrobka,
  • przestrzeganie regulaminu Cmentarza,
  • terminowe uiszczanie opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnych zmarłym.
 3. Sadzenie drzew i krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy.
 4. Wycinanie drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie grobu lub na miejscu rezerwowym następuje na koszt dysponenta.
 5. Wszystkie nieczystości powstałe w wyniku porządkowania grobów i otoczenia należy składać do pojemników na śmieci. Obowiązuje segregacja odpadów.

Rozdział III - prowadzenie prac na Cmentarzu Komunalnym

§ 7

 1. Zezwolenie na postawienie pomnika lub budowę grobowca należy uzyskać u Zarządcy Cmentarza.
 2. Wymiary pomników nie mogą przekraczać granic grobowców.
 3. Dostawa materiałów budowlanych w dni robocze od 700 – 1500 winna być uzgodniona z Zarządzającym Cmentarzem.
 4. Wykonywanie prac na terenie Cmentarza nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. W przypadku gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb, roboty należy wstrzymać na czas trwania ceremonii pogrzebowej.
 5. Po zakończeniu budowy pomnika lub grobowca teren porządkuje wykonawca.

Rozdział IV – opłaty

§ 8

 1. Wysokość opłat za usługi cmentarne ustala Załącznik do uchwały Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 26.06.2019 r.
 2. Aktualny cennik opłat cmentarnych jest dostępny w biurze Zarządcy oraz na stronie internetowej cmentarzdzierzgon.pl.
 3. Za pobrane opłaty Zarządca wystawia faktury według obowiązującego cennika.
 4. Opłatę za grób wnosi się za okres 20 lat.
 5. Po upływie 20 lat po pochówku należy uiścić ponownie opłatę w wysokości opłaty za miejsce na grób ziemny.
 6. Rezerwację terenu pod grób na okres 20 lat oraz przedłużenie rezerwacji na dalsze 20 lat należy dokonać według cen obowiązujących w dniu dokonania wpłaty.
 7. Nie uiszczenie opłaty oznaczać będzie, iż osoby zainteresowane nie zgłaszają zastrzeżeń co do ponownego pochowania osób trzecich (Dz. U. nr 47 z 1972 r.)

Rozdział V – przepisy końcowe

§ 9

 1. Dane osobowe przekazywane Zarządcy Cmentarza są przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych i podlegają ustawowej ochronie.
 2. Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy:
  • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015r.,poz. 2126 ze zm.),
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016r.,poz.380 ze zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. (Dz.U. 2008, nr 48, poz. 284) w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków,
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. (Dz.U. z 2001r.,nr 90, poz. 1013ze zm.) w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów,
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. (Dz.U. z 2001r., nr 153, poz. 1783ze zm.) w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.


GODZINY PRACY

W dni powszednie od 7:00 do 15:00


WJAZD NA TEREN CMENTARZA KOMUNALNEGO

Brama główna jest otwarta w niedzielę od godz. 8:00 do 20:00

W przypadku konieczności wjazdu w innym terminie proszę zgłosić taki fakt administratorowi cmentarza

tel: 55 276 25 62

Załatwiamy wszelkie sprawy związane z organizacją i obsługą pogrzebu, zapewniając wysoki standard i godne warunki ostatniej posługi, prowadzimy rozliczenie bezgotówkowe.

przewóz zwłok